KOD 95

Od pristupanja Republike Hrvatske EU, odnosno 01.07.2013., a u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/2013) profesionalni vozači koji upravljaju vozilima za:

– prijevoz tereta za koje je potrebna vozačka dozvola C, C1, C1E ili CE kategorije

– prijevoz putnika za koje je potrebna vozačka dozvola D, D1, D1E ili DE kategorije

moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz obaveznu periodičku
izobrazbu.

Periodička izobrazba vozača je obavezna i mora se proći svakih pet godina.

Dokazom stečene kvalifikacije za vozača smatra se vozačka dozvola u kojoj je upisan KOD 95 (Zakono o prijevozu u cestovnom prometu, čl. 12)

Periodička izobrazba vozača sastoji se od obuke kojom se vozačima osigurava dopuna znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva. Po završetku obuke, vozačima se izdaje svjedodžba kojom se potvrđuje periodička izobrazba.

Dokumentacija potrebna za upis:

preslika vozačke dozvole

preslika osobne iskaznice

završna svjedodžba za zanimanje vozač (samo za osobe koje su stekle vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE nakon 10.09.2008. i/ili vozačku dozvolu kategorija C1, C1E, C ili CE nakon 10.09.2009.

Top